Om flexibelt lärande

Flexibelt lärande är ett lärande där ramarna i så hög grad som möjligt anpassas efter den enskilde individens behov och nivå. Flexibiliteten kan bestå i anpassning av tid, plats, tempo, lärstil och ett val om man vill utbilda sig enskilt eller i grupp. Det flexibla lärandet skall också länka samman den formella utbildningen med den informella och stimulera till livslångt lärande. Trots att flexibelt lärande skiljer sig från mer traditionell folkbildning där samtal och möten mellan personer är mer central, så kan studiematerialet användas till båda syften. Materialet genererar nämligen diskussion och samtal på en lämplig mötesplats, oberoende om platsen är i det virtuella rummet eller i det fysiska rummet.
Läraren i den flexibla lärmiljön förmedlar endast information genom vilken eleven själv bygger sin kunskap. Därför är endast målet med utbildningen utstakat, men inte den exakta vägen fram till denna kunskap. I det flexibla lärandet blir därför nyckelord dialog, interaktion och reflektion.