Definition av rättvis handel

I december 2001 antog de stora organisationerna för rättvis handel; Fairtrade International (tidigare FLO), WFTO (tidigare IFAT ), EFTA (European Fair Trade Association) och Network of European Worldshops (nu en del av WFTO Europa) en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). Deras gemensamma definition är:
”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Rättvis handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.

A Charter of Fair Trade Principles